تقدیر سازمان هواپیمایی از تیم کنترل ترافیک هوایی برج مراقبت فرودگاه شیراز

تقدیر سازمان هواپیمایی از تیم کنترل ترافیک هوایی برج مراقبت فرودگاه شیراز
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- سازمان هواپیمایی کشوری از تیم کنترل ترافیک هوایی برج مراقبت فرودگاه شیراز که با عملکرد مناسب مانع بروز حادثه هوایی هواپیمای مسافربری شد، تقدیر کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85181198/%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AC-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87منبع: https://www.irna.ir/news/85181198/%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AC-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87