تقویت مشارکت شرکت‌های دانش‌بنیان‌ در بهینه‌سازی مصرف انرژی ساختمان‌ها

تقویت مشارکت شرکت‌های دانش‌بنیان‌ در بهینه‌سازی مصرف انرژی ساختمان‌ها
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- سرپرست مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گفت: وزارت راه و شهرسازی خواهان مشارکت بیشتر شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور برای رفع محدودیت‌های کشور در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی به‌ویژه در بخش ساختمان است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85203156/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7منبع: https://www.irna.ir/news/85203156/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7