تمام تونل های جاده کرج – چالوس باز شد 

تمام تونل های جاده کرج – چالوس باز شد 
کرج – مجله خبری راه و ساختمان – معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار البرز گفت: تمام تونل های جاده کرج – چالوس در محدوده این شهرستان به جز قسمت های الف و ب تونل شماره ۲ باز شده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85137783/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AC-%DA%86%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85137783/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AC-%DA%86%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF