تمام راه‌آهن بستان‌آباد با ریل ملی ساخته شد/ بهره‌مندی از تخصص مهندسان ایرانی

تمام راه‌آهن بستان‌آباد با ریل ملی ساخته شد/ بهره‌مندی از تخصص مهندسان ایرانی
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- معاون شرکت ساخت و توسعه راه آهن بنادر و فرودگاه‌های شرکت ساخت گفت: تمامی ریل به کار رفته در خط آهن بستان آباد- خاوران تمام تراورس‌ها تولید داخل است به نحوی که می‌توان گفت این پروژه موجب شکستن سدهای بسیاری برای رسیدن به خودکفایی در ساخت خطوط ریلی کشور است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85133306/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%DB%8C%D9%84-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5منبع: https://www.irna.ir/news/85133306/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%DB%8C%D9%84-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5