تمدید بیمه‌نامه شخص ثالث، منوط به پرداخت عوارض آزادراهی خودرو شد

تمدید بیمه‌نامه شخص ثالث، منوط به پرداخت عوارض آزادراهی خودرو شد
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- مدیرکل بهره برداری آزادراه‌ها گفت که از تاریخ هفدهم تیر صدور بیمه‌نامه شخص ثالث خودرو منوط به مفاصا حساب عوارض آزادراهی است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85160072/%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88منبع: https://www.irna.ir/news/85160072/%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88