توسعه شبکه ریلی در مسیر کریدور شمال- جنوب/ راه آهن کاسپین به افتتاح نزدیک شد

توسعه شبکه ریلی در مسیر کریدور شمال- جنوب/ راه آهن کاسپین به افتتاح نزدیک شد
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- معاون ساخت و توسعه راه‌آهن، بنادر و فرودگاه‌های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌و نقل کشور گفت: همزمان با پیشبرد قرارداد تجاری ساخت راه‌آهن رشت- آستارا، راه آهن رشت- کاسپین نیز با ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی در پاییز امسال به بهره برداری می‌رسد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85236749/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87منبع: https://www.irna.ir/news/85236749/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87