توسعه نمونه دانش بنیان برای پیش‌بینی آب و هوای مازندران

توسعه نمونه دانش بنیان برای پیش‌بینی آب و هوای مازندران
نوشهر- مجله خبری راه و ساختمان – مدیرکل هواشناسی مازندران رویکرد این نهاد در استان در دولت سیزدهم، خودباوری، اتکا نداشتن به بیگانه و حرکت به سمت نمونه دانش بنیان اعلام کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85207661/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D9%88-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86