توسعه پایدار سواحل در پرتو ایجاد شهرهای جدید

توسعه پایدار سواحل در پرتو ایجاد شهرهای جدید
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- سواحل جنوب ایران، با امکان دسترسی به منبع نامحدود آب و با بهره‌گیری از اقتصاد دریا می‌توانند امکان برجسته و با اهمیتی برای توسعه پایدار جنوب کشور باشند که این مناطق با دارا بودن اراضی پهنه ور، ارزان قیمت، منابع طبیعی مورد فضای مناسبی برای ایجاد شهرهای جدید هستند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85288608/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF

  کارگروه تأمین مسکن خبرنگاران استان اصفهان تشکیل شد