توضیحات ایران ایر درباره تاخیرات فرودگاهی عملیات حج امسال

توضیحات ایران ایر درباره تاخیرات فرودگاهی عملیات حج امسال
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- هواپیمایی جمهوری اسلامی که تنها ایرلاین برگزارکننده عملیات حج امسال بود، افزایش تاخیرهای تیرماه را به دلیل‌ پروازهای حجاج از فرودگاههای جده و مدینه و جزو تاخیرات فرودگاهی غیربرنامه‌ریزی اعلام کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85221615/%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%AC-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84منبع: https://www.irna.ir/news/85221615/%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%AC-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84