توضیحات هواپیمایی تابان درباره پرواز نجف- کرج

توضیحات هواپیمایی تابان درباره پرواز نجف- کرج
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- مدیر روابط عمومی شرکت هواپیمایی تابان درباره پرواز شماره ۷۲۵۰ این شرکت از مبدأ نجف اشرف به مقصد فرودگاه بین‌المللی پیام توضیحاتی ارایه کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85221354/%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%AC%D9%81-%DA%A9%D8%B1%D8%AC