تکمیل جاده راهبردی کرمان – جیرفت ۱۱ هزار میلیارد ریال نیاز دارد

تکمیل جاده راهبردی کرمان - جیرفت ۱۱ هزار میلیارد ریال نیاز دارد
کرمان – مجله خبری راه و ساختمان – اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان در حالی اعتبار موردنیاز باند دوم جاده کرمان – جیرفت را ۱۱ هزار میلیارد ریال اعلام می‌کند که این طرح به واسطه مسیر دسترسی جنوب به شمال و شرق کشور و همچنین ترانزیت بار و مسافر از اهمیت بسیاری برای کشور برخوردار است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85231632/%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA-%DB%B1%DB%B1-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF