تکمیل جاده کرمان – دیهوک نیازمند ۱۵ هزار میلیارد ریال است

تکمیل جاده کرمان - دیهوک نیازمند ۱۵ هزار میلیارد ریال است
کرمان – مجله خبری راه و ساختمان – معاون ساخت توسعه و راه‌های اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان گفت: تکمیل جاده راهبردی کرمان – راور به سمت دیهوک(خراسان جنوبی) با پیشرفت فیزیکی ۶۸ درصدی به ۱۵ هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85196811/%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D9%87%D9%88%DA%A9-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%DB%B1%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AAمنبع: https://www.irna.ir/news/85196811/%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D9%87%D9%88%DA%A9-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%DB%B1%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA