تکمیل حلقه‌های مفقوده کریدوری چگونه در ۲ سال اخیر سرعت گرفت؟

تکمیل حلقه‌های مفقوده کریدوری چگونه در ۲ سال اخیر سرعت گرفت؟
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- وزارت راه و شهرسازی توانست بعد از به جریان انداختن ساخت راه‌آهن رشت- آستارا در مذاکره با روسیه، حالا در مذاکره با عراق پروژه بر زمین مانده راه آهن شلمچه- بصره را عملیاتی کند. اما تکمیل حلقه‌های مفقوده کریدوری ایران چگونه در ۲ سال اخیر سرعت گرفته است؟

منبع: https://www.irna.ir/news/85218764/%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%AD%D9%84%D9%82%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%81%D9%82%D9%88%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AAمنبع: https://www.irna.ir/news/85218764/%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%AD%D9%84%D9%82%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%81%D9%82%D9%88%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA