تکمیل و بهره برداری کامل از آزاد راه شیراز – اصفهان به اما و اگر خورد

تکمیل و بهره برداری کامل از آزاد راه شیراز - اصفهان به اما و اگر خورد
شیراز- مجله خبری راه و ساختمان- تکمیل فاز نخست آزادراه شیراز – اصفهان که شامل قطعات یک تا ۶ است، نیازمند ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار است. در صورت تامین این اعتبار تابستان امسال این طرح به بهره برداری می رسد.استفاده ناقص از این طرح و گذر مهم هنوز افتتاح نشده قریب به ۱۸قربانی و حدود ۸۰ مصدوم داشته و به بلای جان مسافران تبدیل شده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85149757/%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D9%88-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%88منبع: https://www.irna.ir/news/85149757/%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D9%88-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%88