جابه‌جایی ۱۲۸ هزار مسافر اربعین توسط ناوگان هواپیمایی 

جابه‌جایی ۱۲۸ هزار مسافر اربعین توسط ناوگان هواپیمایی 
تهران – مجله خبری راه و ساختمان – وزیر راه و شهرسازی گفت: ۱۲۸ هزار نفر از مسافران اربعین به صورت رفت و برگشت از مسیر هوایی برای سفرهای خود استفاده کردند و تاخیر پروازهای امسال با کاهش محسوس نسبت به سال گذشته همراه شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85216858/%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DB%B1%DB%B2%DB%B8-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%86%D8%A7%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8Cمنبع: https://www.irna.ir/news/85216858/%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DB%B1%DB%B2%DB%B8-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%86%D8%A7%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C