جزئیات جریمه سنگین بانک‌های متخلف در حوزه نهضت ملی مسکن

جزئیات جریمه سنگین بانک‌های متخلف در حوزه نهضت ملی مسکن
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی، جزئیات جریمه سنگین بانک‌های متخلف در حوزه نهضت ملی مسکن را تشریح کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85295834/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86