جلسه مشترک سازمان ملی زمین و مسکن و ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) برای تأمین زمین

جلسه مشترک سازمان ملی زمین و مسکن و ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) برای تأمین زمین
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- نشست مشترک اعضای هیئت مدیره و معاونان سازمان ملی زمین و مسکن با معاون هماهنگی ستاد اجرایی فرمان امام(ره) برای معرفی اراضی این ستاد در راستای اجرای طرح نهضت ملی مسکن در سازمان ملی زمین و مسکن برگزار شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85156828/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8Cمنبع: https://www.irna.ir/news/85156828/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C