جلسه هماهنگی افتتاح آزادراه تهران- شمال برگزار شد

جلسه هماهنگی افتتاح آزادراه تهران- شمال برگزار شد
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- با برگزاری جلسه هماهنگی دستگاه‌های مرتبط با افتتاح آزادراه تهران- شمال با حضور وزیر راه و شهرسازی، افتتاح قطعه جدید یک قدم دیگر به اجرا نزدیک ‌و وعده دولت در تحقق گسترش شبکه آزادراهی کشور و ساماندهی به مسیرهای مسافرت به شمال محقق شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85144083/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85144083/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF