جلوگیری از میزبانی ایران در روز جهانی دریانوردی ناشی از استیصال دولت های زورگو است

جلوگیری از میزبانی ایران در روز جهانی دریانوردی ناشی از استیصال دولت های زورگو است
تهران – مجله خبری راه و ساختمان – سازمان بنادر و دریانوردی در واکنش به اقدام آمریکا و انگلیس برای جلوگیری از میزبانی ایران در رویداد موازی روز جهانی دریانوردی، در بیانیه ای اعلام کرد: این اقدام ناشی از زبونی و استیصال چند دولت مدعی و زورگو است و خللی در اراده دولت و ملت ایران و جامعه دریایی و بندری کشور و تداوم حرکت رو به جلو و مسیر پیشرفت اقتصاد دریاپایه ایجاد نمی‌کند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85176394/%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B5%D8%A7%D9%84منبع: https://www.irna.ir/news/85176394/%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B5%D8%A7%D9%84