جهش تولید مسکن و تامین زمین برای ۲۹ هزار نفر در خراسان جنوبی

جهش تولید مسکن و تامین زمین برای ۲۹ هزار نفر در خراسان جنوبی
بیرجند – مجله خبری راه و ساختمان – ساخت مسکن از برنامه‌های محوری دولت سیزدهم است و خراسان جنوبی از استان‌های پیشتاز در تامین زمین برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن بوده به طوری که تاکنون زمین انفرادی یا گروهی به حدود ۲۹ هزار متقاضی در این استان واگذار شده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85139748/%D8%AC%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%B2%DB%B9-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C