حرکت قطارها به مناسبت اربعین حسینی افزایش یافته است

حرکت قطارها به مناسبت اربعین حسینی افزایش یافته است
اهواز – مجله خبری راه و ساختمان – سرپرست کل اداره راه آهن جنوب از افزایش قطارها به مناسبت اربعین حسینی خبر داد و گفت: با توجه به ورود زائران حسینی به استان خوزستان اقدامات شبانه روزی در این اداره کل به منظور خدمت‌رسانی بیشتر و بهتر و تسهیل تردد زائران در حال انجام است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85215061/%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AAمنبع: https://www.irna.ir/news/85215061/%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA