حمایت دولت از دهک‌های پایین درآمدی برای تامین مسکن، از منابع صندوق ملی مسکن تامین می‌شود 

حمایت دولت از دهک‌های پایین درآمدی برای تامین مسکن، از منابع صندوق ملی مسکن تامین می‌شود 
تهران – مجله خبری راه و ساختمان – ذی‌حساب و مدیر امور مالی صندوق ملی مسکن از برگزاری مجمع عمومی صندوق در روزهای آینده خبر داد و گفت: با تقویت منابع صندوق، حمایت دولت از دهک‌های یک تا ۳ درآمدی برای تامین مسکن از منابع صندوق ملی مسکن تامین می‌شود و اجرای تولید مسکن سرعت می‌گیرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85216801/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%87%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9منبع: https://www.irna.ir/news/85216801/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%87%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9