حمایت ۶۴ میلیارد تومانی بنیاد علوی از هنرمندان صنایع دستی مناطق محروم

حمایت ۶۴ میلیارد تومانی بنیاد علوی از هنرمندان صنایع دستی مناطق محروم
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- با تسهیلات ۶۴ میلیارد تومانی بنیاد علوی برای حمایت از دو هزار هنرمند مناطق محروم در پنج استان خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و ایلام، مگاپروژه مشترک توسعه رسته صنایع‌دستی رونمایی شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85142670/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DB%B6%DB%B4-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82منبع: https://www.irna.ir/news/85142670/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DB%B6%DB%B4-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82