خبر خوش فرزین برای متقاضیان وام مسکن/ سقف تسهیلات و خرید مسکن ۲ برابر شد

خبر خوش فرزین برای متقاضیان وام مسکن/ سقف تسهیلات و خرید مسکن ۲ برابر شد
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- رئیس کل بانک مرکزی از موافقت شورای عالی پول و اعتبار با دو برابر شدن وام مسکن خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85146586/%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%B3%D9%82%D9%81-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86منبع: https://www.irna.ir/news/85146586/%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%B3%D9%82%D9%81-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86