خدمات در تابستان امسال ارزان‌تر شد

به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط ارائه‌دهندگان خدمات به ازای تولید خدماتشان در داخل کشور، در فصل تابستان امسال نسبت به فصل قبل، ١٢.٦ درصد افزایش دارد. در این فصل بیشترین تورم فصلی با ٢٣.٨ درصد مربوط به گروه “آب‌رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه” و کمترین تورم فصلی با ٣.٨ درصد مربوط به گروه “فعالیت‌های بیمه” است.

خدمات در تابستان امسال ارزان‌تر شد

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402082216207/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D8%AF

بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم فصلی، نقطه به نقطه و سالانه بخش‌های خدمات در تابستان امسال کمتر شده است.

به گزارش ایسنا، در آخرین گزارش مرکز آمار ایران درباره شاخص قیمت تولیدکننده بخش‌های خدمات آمده است که در فصل تابستان ١٤٠٢، شاخص قیمت تولیدکننده بخش‌های خدمات ٨٧٨,٩ بوده که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ١٢.٦ درصد، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٥٧.٠ درصد و در چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ٥٨.٨ درصد افزایش داشته است.

کاهش ۳.۱ درصدی تورم فصلی خدمات

در این فصل بیشترین تورم سالانه با ١٠٥.١ درصد مربوط به گروه”فعالیت‌های خدماتی مربوط به تامین جا و غذا” و کمترین تورم سالانه با ١٧.٥ درصد مربوط به گروه”اطلاعات و ارتباطات”است.

در فصل تابستان ١٤٠٢، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش‌های خدمات نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٥٧ درصد بوده که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٦١.٩ درصد)، ٤.٩ واحد درصد کاهش داشته است.

خدمات در تابستان امسال ارزان‌تر شد

در فصل تابستان سال جاری درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش‌های خدمات نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ١٢,٦ درصد بوده که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (١٥.٧ درصد)، ٣.١ واحد درصد کاهش داشته است.

  قیمت پاور کامپیوتر ️ مقایسه مشخصات و خرید منبع تغذیه با توان های مختلف زومیت

خدمات تابستان امسال ارزان‌تر از پارسال

در فصل تابستان امسال درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش‌های خدمات در چهار فصل منتهی به فصل تابستان سال جاری، نسبت به مدت مشابه در سال قبل ٥٨,٧٧ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٥٨.٨١ درصد)، ٠.٠٤ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط ارائه‌دهندگان خدمات به ازای تولید خدماتشان در داخل کشور، در چهارفصل منتهی به تابستان ١٤٠٢ ، نسبت به دوره مشابه سال قبل، ٥٨.٧٧ درصد افزایش دارد.

خدمات در تابستان امسال ارزان‌تر شد

تورم سالانه هم کمتر شد

به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط ارائه‌دهندگان خدمات به ازای تولید خدماتشان در داخل کشور، در فصل تابستان ١٤٠٢ ، نسبت به فصل مشابه سال قبل، ٥٧.٠ درصد افزایش دارد. در این فصل بیشترین تورم نقطه به نقطه با ٩١.٥ درصد مربوط به گروه”فعالیت‌های خدماتی مربوط به تامین جا و غذا” و کمترین تورم نقطه به نقطه با ١٥.٢ درصد مربوط به گروه”اطلاعات و ارتباطات” است.