خدمت‌رسانی متفاوت وزارت راه و شهرسازی در ایام اربعین مشهود بود

 خدمت‌رسانی متفاوت وزارت راه و شهرسازی در ایام اربعین مشهود بود
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- نماینده مردم طبس، سرایان، بشرویه و فردوس در مجلس شورای اسلامی گفت: امسال خدمات‌رسانی مسوولان مربوطه بخصوص وزارت راه و شهرسازی در ایام اربعین در خصوص بهبود زیرساخت‌ها مشهود و ملموس بود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85224759/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85224759/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF