خروج آزاد راه شهید سلیمانی کرج از بن بست اجرایی / تکمیل قطعه نخست

خروج آزاد راه شهید سلیمانی کرج از بن بست اجرایی / تکمیل قطعه نخست
کرج – مجله خبری راه و ساختمان- پروژه آزاد راه شمالی کرج به طول ۱۸ کیلومتر تیرماه سال ۱۳۹۵ در حالی کلنگ زنی شد که قرار بود در مدت زمان سه سال تکمیل شود اما در پس مشکلات و موانع متعدد  در سال ۱۴۰۰ نیمه کاره به دولت سیزدهم و شورای ششم کرج رسید.

منبع: https://www.irna.ir/news/85311115/%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87منبع: https://www.irna.ir/news/85311115/%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87