خرید و فروش امتیاز طرح نهضت ملی مسکن در استان تهران غیرقانونی است 

خرید و فروش امتیاز طرح نهضت ملی مسکن در استان تهران غیرقانونی است 
شهرری – مجله خبری راه و ساختمان – مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران با اشاره به غیرقانونی بودن خرید و فروش امتیاز طرح های نهضت ملی مسکن و مسکن مهر از تعامل اداره کل متبوعش با صنعت و معدن برای جلوگیری از خرید و فروش امتیاز این طرح‌ها در استان خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85226266/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8Cمنبع: https://www.irna.ir/news/85226266/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C