خسارت سیل منطقه آستارا به راه‌ها و ابنیه فنی ۳۰۶ میلیارد تومان برآورد شد

خسارت سیل منطقه آستارا به راه‌ها و ابنیه فنی ۳۰۶ میلیارد تومان برآورد شد
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- مدیرکل مدیریت بحران سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، میزان خسارت سیل اخیر استان گیلان در منطقه آستارا به راه‌ها و ابنیه فنی را ۳۰۶ میلیارد تومان برآورد کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85238397/%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D8%A8%D9%86%DB%8C%D9%87-%D9%81%D9%86%DB%8C-%DB%B3%DB%B0%DB%B6-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86منبع: https://www.irna.ir/news/85238397/%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D8%A8%D9%86%DB%8C%D9%87-%D9%81%D9%86%DB%8C-%DB%B3%DB%B0%DB%B6-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86