خط پرواز نجف در فرودگاه اراک دایر شد

خط پرواز نجف در فرودگاه اراک دایر شد
اراک – مجله خبری راه و ساختمان – مدیر فرودگاه اراک گفت: خط پرواز نجف ویژه اربعین با رایزنی‌های انجام شده از این فروگاه دایر شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85207514/%D8%AE%D8%B7-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%AC%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D8%AF