خلیج گرگان احیا و کانال آشوراده بازگشایی شد 

خلیج گرگان احیا و کانال آشوراده بازگشایی شد 
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- وزیر راه و شهرسازی از احیای خلیج گرگان و بازگشایی کانال آشوراده خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85306818/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC-%DA%AF%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85306818/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC-%DA%AF%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF