درخواست ۵۸ درصد از متقاضیان نهضت ملی مسکن در مشهد تایید شد

درخواست ۵۸ درصد از متقاضیان نهضت ملی مسکن در مشهد تایید شد
مشهد-مجله خبری راه و ساختمان- معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان رضوی گفت: تاکنون درخواست ۵۸ درصد از داوطلبان طرح نهضت ملی مسکن در شهرستان مشهد به تایید نهایی رسیده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85203982/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DB%B5%DB%B8-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85203982/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DB%B5%DB%B8-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF