دریافت کد رهگیری اجاره‌نامه برای مستأجران رایگان شد

دریافت کد رهگیری اجاره‌نامه برای مستأجران رایگان شد
اردبیل – مجله خبری راه و ساختمان – نماینده وزارت راه و شهرسازی گفت: دریافت کد رهگیری اجاره‌نامه در سامانه ملی املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی برای مستاجران رایگان شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85220091/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D8%AF-%D8%B1%D9%87%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85220091/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D8%AF-%D8%B1%D9%87%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF