دستور وزیر راه برای رفع مشکلات ارزی شرکت‌های هواپیمایی

دستور وزیر راه برای رفع مشکلات ارزی شرکت‌های هواپیمایی
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- وزیر راه و شهرسازی در جلسه شورای عالی هواپیمایی دستور داد تا موضوعات ارزی شرکت‌های هواپیمایی از سوی ریاست سازمان هواپیمایی کشوری پیگیری و برای رفع مشکلات تلاش مضاعف صورت گیرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85152096/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8Cمنبع: https://www.irna.ir/news/85152096/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C