دستور وزیر راه و شهرسازی برای آغاز مطالعات خط ریلی ارومیه – تبریز

دستور وزیر راه و شهرسازی برای آغاز مطالعات خط ریلی ارومیه - تبریز
ارومیه – مجله خبری راه و ساختمان – وزیر راه و شهرسازی برای آغاز مطالعات خط ریلی ارومیه – تبریز دستور مساعد صادر کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85149491/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%B7-%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2منبع: https://www.irna.ir/news/85149491/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%B7-%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2