دلجویی هواپیمایی آتا از مسافران نجف با اهدای بلیت رایگان به مشهد مقدس

دلجویی هواپیمایی آتا از مسافران نجف با اهدای بلیت رایگان به مشهد مقدس
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- هواپیمایی آتا از بازگشت هزینه به مسافران پرواز نجف- تهران که شب گذشته مجبور به تحمل چندین ساعت تاخیر در فرودگاه نجف شدند، خبر داد و گفت: یک بلیت رایگان به مقصد مشهد مقدس نیز به مسافران این پرواز اختصاص یافت.

منبع: https://www.irna.ir/news/85221751/%D8%AF%D9%84%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A2%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AC%D9%81-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85221751/%D8%AF%D9%84%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A2%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AC%D9%81-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF