دلیل تاخیر ۱۲ ساعته پرواز دبی- شیراز ایران‌ایر چه بود؟

دلیل تاخیر ۱۲ ساعته پرواز دبی- شیراز ایران‌ایر چه بود؟
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- سخنگوی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران گفت: نقص فنی هواپیما در فرودگاه شیراز و همزمان نقص فنی هواپیمای جایگزین، باعث شد تا مسافران دبی- شیراز هما با ۱۲ ساعت تاخیر از فرودگاه دبی عازم شیراز شوند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85142947/%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%DB%B1%DB%B2-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A8%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%DA%86%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85142947/%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%DB%B1%DB%B2-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A8%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%DA%86%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF