دمای هوا در تهران به ۳۸ درجه رسید/ کاهش دمای پایتخت از فردا

دمای هوا در تهران به ۳۸ درجه رسید/ کاهش دمای پایتخت از فردا
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- سازمان هواشناسی اعلام کرد: در شبانه روز گذشته روند افزایش دمای هوا در تهران ادامه یافت و بیشینه دمای پایتخت به ۳۸.۲ درجه سلسیوس رسید.

منبع: https://www.irna.ir/news/85221872/%D8%AF%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DB%B3%DB%B8-%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AF%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7منبع: https://www.irna.ir/news/85221872/%D8%AF%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DB%B3%DB%B8-%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AF%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7