دولت به دنبال ارزان‌ترین روش در نهضت ملی مسکن/ آورده متقاضیان ۴۵۰میلیون تومان است

دولت به دنبال ارزان‌ترین روش در نهضت ملی مسکن/ آورده متقاضیان ۴۵۰میلیون تومان است
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- نهضت ملی مسکن به عنوان ابر پروژه‌های دولت سیزدهم در حالی روند اجرایی شدن را طی می‌کند که تولید با ارزان‌ترین روش البته با رعایت استانداردها در اولویت اجرای این طرح قرار گرفته است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85220761/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%86منبع: https://www.irna.ir/news/85220761/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%86