دومین هواپیمای شرکت کاسپین پس از اتمام تعمیرات به ناوگان هوایی کشور اضافه شد

دومین هواپیمای شرکت کاسپین پس از اتمام تعمیرات به ناوگان هوایی کشور اضافه شد
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- هواپیمایی کاسپین از پایان چک سنگین یک فروند هواپیمای MD۸۳ و الحاق آن به ناوگان فعال در آستانه شروع سفرهای تابستانی و افزایش تقاضا خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85148841/%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8Cمنبع: https://www.irna.ir/news/85148841/%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C