رئیس جمهور: افتتاح قطعه دوم آزاد راه تهران-شمال نماد خودباوری ملت ایران است

رئیس جمهور: افتتاح قطعه دوم آزاد راه تهران-شمال نماد خودباوری ملت ایران است
ساری – مجله خبری راه و ساختمان – رئیس جمهور گفت: افتتاح قطعه دوم آزاد راه تهران-شمال نماد خودباوری، توانایی و دانایی ملت ایران و افتخار برای جمهوری اسلامی است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85161629/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8Cمنبع: https://www.irna.ir/news/85161629/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C