رئیس جمهور: راه آهن زاهدان – بیرجند – مشهد گره گشا است

رئیس جمهور: راه آهن زاهدان - بیرجند - مشهد گره گشا است
بیرجند – مجله خبری راه و ساختمان – رئیس جمهور گفت: راه آهن زاهدان – بیرجند – مشهد مهمترین خط ریلی کشور است که برای مردم منطقه در زمینه حمل و نقل ریلی گره گشا خواهد بود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85221563/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%AC%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%DA%AF%D8%B1%D9%87-%DA%AF%D8%B4%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AAمنبع: https://www.irna.ir/news/85221563/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%AC%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%DA%AF%D8%B1%D9%87-%DA%AF%D8%B4%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA