رئیس هیات عامل صندوق ملی مسکن منصوب شد 

رئیس هیات عامل صندوق ملی مسکن منصوب شد 
تهران – مجله خبری راه و ساختمان – وزیر راه و شهرسازی در حکمی، محمدرضا اسماعیلی را به عنوان رئیس هیات عامل صندوق ملی مسکن منصوب کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85164904/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85164904/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%AF