راه‌آهن: ضریب اشغال واگن‌های مسافری به بیش از ۹۵ درصد رسید

راه‌آهن: ضریب اشغال واگن‌های مسافری به بیش از ۹۵ درصد رسید
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- راه آهن دولت سیزدهم با اقداماتی نظیر چرخشی کردن قطارها و کاهش توقف اضافی قطارها در ایستگاه‌های مبدا و مقصد، موجب افزایش بهره‌وری قطارها شده و امروز حمل‌ونقل ریلی با ضریب بیش از ۹۵ درصدی اشغال واگن‌های مسافری، انتخاب نخست مسافران است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85398532/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%B6%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%A7%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B9%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85398532/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%B6%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%A7%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B9%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF