رشد ۴۳ درصدی جابه‌جایی مسافران بین‌شهری در راه آهن

رشد ۴۳ درصدی جابه‌جایی مسافران بین‌شهری در راه آهن
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- مطابق آمارها، راه‌آهن در جابه‌جایی مسافران حومه‌ای ۴۸ درصد و در جابه‌جایی بین‌شهری مسافران ۴۳ درصد رشد داشته است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85446407/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B4%DB%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86

  اجرای بسته بومی شده نوسازی بافت فرسوده شهری در ۵۷ شهر