رفع تصرف ۱۵۰۰ میلیارد ریالی از گردنه تنباکویی ری

رفع تصرف ۱۵۰۰ میلیارد ریالی از گردنه تنباکویی ری
شهرری- مجله خبری راه و ساختمان- رئیس راه و شهرسازی شهر ری از شناسایی و رفع تصرف ۴۲۰۰ متر از اراضی ملی در گردنه تنباکویی خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85142915/%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%81-%DB%B1%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%87-%D8%AA%D9%86%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%DB%8C