رفع تعرض از ۷۳۸ هزار متر مربع از اراضی ملی و دولتی در خوزستان

فریدون عبادی در گفت و گو با ایسنا با اعلام رفع تعرض از ۷۳۸ هزار متر مربع از اراضی ملی و دولتی در خوزستان اظهار کرد: یگان حفاظت از اراضی سازمان ملی زمین و مسکن، با سازماندهی نیروهای در اختیار، ضمن اجرای طرح تشدید حفاظت از اراضی و پیشگیری از وقوع تصرفات، در حوزه رفع تصرفات و تعرضات از اراضی تحت مالکیت سازمان ملی زمین و مسکن نسبت به اجرای احکام قضایی در زمینه اراضی اداره کل راه و شهرسازی و بازگرداندن به وضع سابق اقدام کرده است.

فرمانده یگان حفاظت اراضی اداره کل راه و شهرسازی خوزستان اظهار کرد: ارزش ریالی این رفع تصرفات بیش از ۴۸۲ میلیارد تومان بوده است.

عبادی افزود: صیانت از اراضی ملی خط قرمز اداره کل راه و شهرسازی استان است و با تمام قوا از اراضی ملی به عنوان میراث ماندگار نسل‌های آینده حفاظت می‌کنیم.

ایسنا/خوزستان فرمانده یگان حفاظت اراضی اداره کل راه و شهرسازی خوزستان، از رفع تعرض از ۷۳۸ هزار متر مربع از اراضی ملی و دولتی به ارزش بیش از ۴۸۲ میلیارد تومان خبر داد.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402101107140/%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D8%B2-%DB%B7%DB%B3%DB%B8-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

وی بیان کرد: در راستای اجرای آئین نامه اجرایی قانون زمین شهری در اجرای احکام رفع تصرفات از اراضی با حضور نیروهای یگان حفاظت و با همکاری مراجع قضایی و همکاران انتظامی از اراضی اداره کل راه و شهرسازی ۷۳۸ هزار متر مربع از اراضی ملی آزادسازی شد.

وی یادآور شد: یگان حفاظت از اراضی سازمان ملی زمین و مسکن در استان خوزستان به طور مداوم و شبانه روزی تصرف‌ها و تعرض‌های احتمالی به اراضی دولتی را رصد کرده و در صورت اقدام به تخلف به طور قانونی موضوع را مورد بررسی و پیگیری قرار خواهد داد.

  فصلنامه معماری و ساختمان، شماره ۶۴، بهار ۱۴۰۰ | road-housing
رفع تعرض از ۷۳۸ هزار متر مربع از اراضی ملی و دولتی در خوزستان