روایت ۴۰ ساعتِ بحرانی برای اعزام زائران اربعین از کرمان

روایت ۴۰ ساعتِ بحرانی برای اعزام زائران اربعین از کرمان
کرمان – مجله خبری راه و ساختمان – استاندار کرمان گفت: ۴۰ ساعت بحرانی را برای اعزام زائران اربعین به‌ویژه زائران پاکستانی به مرزها داشتیم اما همه دستگاه‌ها پای کار آمدند و اعزام زائران ساماندهی شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85219289/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DB%B4%DB%B0-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86منبع: https://www.irna.ir/news/85219289/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DB%B4%DB%B0-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86