روسای کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و آذربایجان از ۲ پروژه مرزی بازدید کردند

روسای کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و آذربایجان از ۲ پروژه مرزی بازدید کردند
رشت – مجله خبری راه و ساختمان – روسای کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و آذربایجان از ۲ پروژه در دست اجرا در منطقه مرزی آستارا بازدید کردند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85172934/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%DB%B2-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%B2%DB%8Cمنبع: https://www.irna.ir/news/85172934/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%DB%B2-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%B2%DB%8C