روسیه: مسیر چهارم کریدور شمال-جنوب از ارمنستان به ایران می‌رسد

روسیه: مسیر چهارم کریدور شمال-جنوب از ارمنستان به ایران می‌رسد
مسکو- مجله خبری راه و ساختمان- معاون نخست‌وزیر روسیه با استقبال از طرح پیشنهادی جاده‌ای و ریلی نخست‌وزیر ارمنستان گفت: اجرای این طرح به عنوان گام چهارم کریدور شمال – جنوب تأمین مالی می‌شود؛ طرحی که روسیه را از طریق ایران و خلیج فارس به هند و دیگر کشورهای شرق و جنوب‌شرق آسیا متصل می‌کند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85323247/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85323247/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%AF